2020-02-24

Rejestr petycji 2020r .

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j.  Dz. U. 2018 r. poz. 870)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Podmiot rozpatrujący petycję

Przewidywany termin załatwienia petycji

Informacja

o sposobie załatwienia

petycji

1.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Treść petycji nr 1 - w załączeniu

petycja w sprawie zmiany postanowień "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jasła" poprzez wykreślenie zakazu wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren Parku Miejskiego przy ul. Kołłątaja w Jaśle, skwerów (św. Antoniego, przy ul. Asnyka i ul. Czackiego) oraz terenów rekreacyjnych 21.02.2020 r. - data ogłoszenia łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) Rada Miejska Jasła - przekazano według właściwości Burmistrz Miasta Jasła

zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 20.04.2020 r. tj. od dnia w którym upłynie ustawowy okres od dnia ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje
19.07.2020

Odpowiedź na petycję

- pobierz

2. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 2 - w załączeniu petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicznego na odcinku drogi dojazdowej do posesji przy ul. Żeromskiego w Jaśle 30.03.2020 r. Burmistrz Miasta Jasła 29.06.2020 Odpowiedź na petycję -pobierz
3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 3 - w załączeniu petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") 02.04.2020 r. Rada Miejska Jasła - przekazano według właściwości do Burmistrza Miasta Jasła 01.07.2020 Odpowiedź na petycję - pobierz
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 4 - w załączeniu petycja  - Stop zagrożeniu życia i zdrowia 24.04.2020 Rada Miejska Jasła 23.07.2020 Odpowiedź na petycję - pobierz
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 5 - w załączeniu petycja przeciw planom budowy domów mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Konopnickiej w Jaśle 05.08.2020 Burmistrz Miasta Jasła 04.11.2020 Odpowiedź na petycję -pobierz
6. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 6 - w załączeniu petycja w sprawie zaniechania wycinki drzew na ulicach Rejtana, Floriańskiej i Śniadeckich
w Jaśle w związku z budową ścieżki rowerowej
23.09.2020 Rada Miejska Jasła - przekazano według właściwości do Burmistrza Miasta Jasła 22.12.2020 Odpowiedź na petycję -pobierz
7. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 7 - w załączeniu petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Ujejskiego i Chopina w Jaśle 08.10.2020  Burmistrz Miasta Jasła 07.01.2021 Odpowiedź na petycję -pobierz
8. Fundacja Tradycyjne Podkarpacie Treść petycji nr 8 - w załączeniu petycja w sprawie podjęcia  przez RMJ uchwały intencyjnej w sprawie równego traktowania obywateli w życiu publicznym oraz zajęcia stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 11.12.2020 Rada Miejska Jasła 10.03.2021 Odpowiedź na petycję -pobierz

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się